گرایش

دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر کاشان

وب سایت دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر کاشان که به معرفی دانشگاه، رشته های تحصیلی وگرایش های آن و همچنین امکانات و سوابق موجود را ارئه می کند.

این وب سایت به سفارش دانشگاه و تحت نظارت و مدیریت یکی از اساتید مجرب دانشگاه جناب آقای مهندس حمیدرضا سلیمانی توسط فناوری اطلاعات سعادتی طراحی و پیاده سازی شده است.

بستن

X
×